SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz  CarLease S.A. informują, że:

Certyfikaty Inwestycyjne funduszu PSF LEASE FIZ AN nie dają gwarancji uzyskania zysku ani ochrony kapitału. W przypadku zbycia Certyfikatów Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części zainwestowanych środków. W okresie inwestycji wartość Certyfikatów Inwestycyjnych może ulegać  wahaniom, w szczególności może być niższa od ceny emisyjnej.

Wszelkie przedstawione informacje mają charakter promocyjny tj. służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią jakiejkolwiek oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub tworzonych przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”). W szczególności informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią oferty  w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, nie są również usługą doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego bądź innego. Towarzystwo dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach.

Umieszczone wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez  Towarzystwo są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Wartość Certyfikatów Inwestycyjnych podlega czynnikom zewnętrznym, niezależnym od działalności Funduszu. Nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych wiąże się z szeregiem ryzyk, w związku z czym potencjalny inwestor winien mieć wiedzę i doświadczenie z zakresu rynków kapitałowych. Przed nabyciem Certyfikatów Inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się ze statutem oraz z  warunkami emisji Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu dostępne są w siedzibie  Towarzystwa

Zawartość serwisu internetowego została przygotowana z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą SATURN TFI S.A. oraz CarLease S.A. Jednocześnie z uwagi na specyfikę działalności SATURN TFI S.A. oraz CarLease S.A. oświadcza, że nie ponosi  odpowiedzialności za prawdziwość oraz merytoryczną trafność informacji podanych na niniejszej stronie. Towarzystwo nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Osoba wykorzystująca dane zawarte w serwisie internetowym działa na własne ryzyko.

SATURN TFI S.A. oraz CarLease S.A. pragnie poinformować, iż używanie komunikacji elektronicznej związane jest ze specyfiką działania systemów elektronicznych i nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka związanego z ingerencją osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym. SATURN TFI S.A. oraz CarLease S.A. nie odpowiada również za przypadki braku dostępności do serwisu z przyczyn technicznych oraz za inne skutki wywołane awarią sytemu łączności telekomunikacyjnej.

Układ i zawartość niniejszej strony internetowej chroniona jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).